شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر


بخش دوم نحوه نصب صحیح استرین گیج بر روی لودسل
پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
0 نظر
838 بازدید

بخش دوم نحوه نصب صحیح استرین گیج بر روی لودسل

13) ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ بین ترمینال و استرین گیج بر روی لودسل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﺗﺤـﺮﯾﮏ ﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ (v-v+) و ﺳـﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺘﺎﻫﺎ (+d-d) را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼــﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺲ 2 TF_ﻧﺼــﺐ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷــﮑﻞ 11 اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷــﻮد. ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺸــﺘﺎور ﮐﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار می باشد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دو ﺳﯿﻢ( d-d+)و ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺘﺎور اﻋﻤﺎﻟﯽ دارد و اﮔﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺮدن آن از ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد.

استرین گیج

ﺷﮑﻞ 11 ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢﻫﺎي ﺑﺎﮐﺲ TF_2 ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﮐﺮﻧﺶﺳﻨﺞ

14) ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﺎي استرین گیج و ترمینال فوق، در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي (v-v+) و (d-d+),  ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺲ 2_TF ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺲ 2_TF ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳت. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺘﻤﺎ از ﺳﯿﻢ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺲ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

15) ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي S1, S2, S3, S4 را ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎﮐﺲ 2  TF_و 1_ TFﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. درﺳﺖ وﺻﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﻟﺬا در اتصال ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻢ بسیار دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

16) ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺎس 1_TF ﻗﺮار دارد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رو ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﺑﺎﮐﺲ TF_1 و ﭼﺮاغ آﺑﯽ رﻧﮓ ﭼﺸـﻤﮏ زن روي ﺑﺎﮐﺲ 2_TF روﺷـﻦ ﺷـﻮد (اﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ آن وﺻـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ رﻧﮓ روي ﺑﺎس 1_TF ﻫﻢ رو ﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد). اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﺸﺪﻧﺪ اﺑﺘﺪا اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎي روي دو باﮐﺲ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

  17) ﺣﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﺷﻤﺎره ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل دﻟﺨﻮاه از 1 ﺗﺎ 6 ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ10 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل 1 و 2 ) ﺑﺎﯾﺪ وﻟﺘﺎژي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 1 ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺗﺼﺎﻻت ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳت.

18) ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان دو ﺑﺎﮐﺲ 1_ TF وTF_2  را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﻌﻨﯽ 180درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻻﻧﺴﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﺮ روي ﺷﻔﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻃﻨﺎب ﻧﺎزك ﯾﺎ ﻧﺦ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دور ﺷﻔﺖ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎز ﮐﺮد و دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺼﻒ ﻃﻨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ دو ﺑﺎﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮ روي ﺷـﻔﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤﻮد. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺘﺪا ﺑﺴـﻂﻫﺎي ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي  اﺳﺘﯿﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮ دارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮐﺲﻫﺎ آنﻫﺎ را  ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺮ روي ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎﮐﺲ و ﺳﻨﺴﻮزﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮدار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.

19) ﺣﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﺧﺎك، رﻃﻮﺑﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ سنسورها ( کرنش سنج )و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪه آن ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ 12 زده ﺷﻮد. 

کرنش سنج

ﺷﮑﻞ 12 ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﯿﻢﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آنها

20) در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻨﺴﻮر دور ﺧﻮان  (RPM meter) ﺑﺮ روي لودسل ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺴﻮر  Rpm meter ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10 اﻟﯽ 20 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي از لودسل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻨﺪ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﺷﮑﺎري ﺳﻨﺴﻮر را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ لودسل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺘﯿﻞ ﻗﺮار داد. ﺳﭙﺲ از ﻧﻮار ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺮ روي لودسل دﻗﯿﻘﺎ روﺑﺮوي ﭼﺸﻢ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﭼﺴﺐ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ. 

21) ﺳﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر دورﺧﻮان را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه 3_TF در ﺑﯿﺮون از لودسل ﻣﺘﺼﻞ کﻨﯿﺪ.

22) دﺳﺘﮕﺎه 3_TF را ﺑﺪون وا ﺳﻄﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 ﻣﺘﺮي از ﺷﻔﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه روي لودسل را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

23) سیم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  3_TF را ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰي 4_TF ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺼﺎﻻت ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

24) چراغ ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه  4_TF رو ﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اتصاﻻت صحیح ﭘﺎور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

25) ﺳﯿﻢ راﺑﻂ  USB را ﺑﻪ د ﺳﺘﮕﺎه  4_TF و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روي آن ﻧﺼﺐ ﻫﺴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

26) ﭘﺲ از اﺟﺰاي ﻧﺮم اﻓﺰار و اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﮏ ﻧﻤﻮدن ﻧﺤﻮه اﺗﺼـــﺎل ﺻـــﺤﯿﺢ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه   Data response در ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ نرم افزار دﻗﺖ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮑﺒﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺼﺎﻻت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺖ وارد ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺸﺘﺎور راﺣﺘﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﮔﺸــﺘﺎور ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺴــﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺲ 2_TF ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه  data response ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺘﻤﺎ از ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ  USB ﺑﻪ ﺳﺮور 4_TF ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ را ﭼﮏ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻨﻄﯿﻤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري و اﻧﺠﺎم ﺻـــﺤﯿﺢ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. اﮔﺮ دﯾﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ یک بار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮور ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درﺳــﺖ وﺻــﻞ ﺷــﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺸــﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺸــﮑﻞ از ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎي TF_1,2,3 و اﺗﺼﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در  اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺗﺼﺎل ﺑﺎﮐﺲ  3_TF ﺑﻪ TF_4  و ﺳــﭙﺲ روﺷــﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎﮐﺲﻫﺎي 1_TF و 2_TF اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳــﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ هوشمند حسگر ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

      

 

 

 

اندازه گیری تنش و کرنش
پایش سلامت سازه
چسب استرین گیج
لودسل
strain gauge
کرنش سنج
استرین گیج
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

سایر لینکها

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل