شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر


کنترل حمل بار بدون بارنامه مبتنی بر سیستم توزین در حال حرکت(WIM)
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
0 نظر
1189 بازدید

کنترل حمل بار بدون بارنامه مبتنی بر سیستم توزین در حال حرکت(WIM)

 

1) مقدمه

حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب میگردد و به دلیل نقش زیربنایی، باسکول بار تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد، حمل و نقل دربرگیرنده فعالیت هایی است که به شکل گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموع فعالیت های اقتصادی نقش غیر قابل انکاری بر عهده دارد و بر اساس آمار، در بین روشهای مختلف حمل و نقل کالا، حمل و نقل جادهای هموراه بیش از 90 درصد از سهم جابجایی کالا را به خود اختصاص داده است (سازمان راهداری, سالنامه آماری در سال 94 ,1395 )و بنابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم حمل و نقل 8/8 درصد از کل تولید ناخالص ملی میباشد.

بر اساس آمار به طور متوسـط طی برنامه پنج ساله پنجم توسـعه کشور، سـالانه بیش از 590 میلیون تن کالا در سطح شبکه جاده ای کشور جابجا می شود (برنامه پنجم توسعه, 1389) و این در حالی است که در همین دوره و بر اساس آمار سازمان راهـداری و حمل و نقل جادهای کشور میزان جابجایی کالا بر اساس بارنامه سالانه به طور متوسط 370 میلیون تن کالا در سطح شبکه جاده ای کشور جابجا شده است (سازمان راهداری, سالنامه آماری در سال 94 ,1395 ) سهم قابل توجهی از این اختلاف ناشی از حمل بار بدون بارنامه در سطح شبکه جادهای کشور می باشد و بر اساس مطالعات مبـدا و مقصد که در اردیبهشـت مـاه ســال 94 توسـط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور انجام شد میزان سـهم تردد وسایل نقلیه باری بدون بارنامه در سطـح کشور بـه طــور متوسط 30 درصد از کل تردد وسایل نقلیه سنگین حامل کالا می باشد (سازمان راهداری, گزارش مقدماتی مطالعات مبـدا – مقصـد در شبکه جاده ای کشور, 1394) و بر اساس قانون الزام شـرکتها و مؤسسـات ترابـری جـاده ای بـه اسـتفاده از صـورت وضـعیت مسافری و بارنامه (مصوب 1368) و تصویب نامه شماره 13564/ت47506ک مورخ 91/1/30 هیئت محتـرم وزیـران در خصـوص اصلاح آیین نامه معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه، هر گونه جابجایی کالا توسط وسـایل نقلیـه در سـطح شبکه جادهای کشور مستلزم اخذ بارنامه میباشد. صدور بارنامه جهت جابجایی بار ضمن اینکه باعث سـهولت و شـفاف سـازی در وصول اخذ عوارض دولتی(3 درصد کنترل بارنامه ،مالیات و ..) میشود کلیه حدود وظایف و مسئولیتهای حقـوقی افـراد درگیـر در حمل محموله از قبیل شرکت حمل و نقل، راننده، صاحب کالا و شرکتهای بیمه مشخص میشود (سازمان راهداری, قـوانین و مقررات حمل و نقل داخلی کالا و مسافر, 1387) لذا موضوع کنترل و کاهش حمل بار بدون بارنامه در زمینـه حمـل و نقـل و در زمینه اقتصادی به جهات مختلف دارای اهمیت میباشد که تا کنون اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است به صورت سنتی بوده و غالبا به صورت کنترل بارنامه توسط تیمهای نظارتی پلیس و در برخی موارد توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای صورت میگیرد که به دلایل مختلفی از قبیل در الویت نبودن موضوع کنترل حمل بار بدون بارنامـه در برنامـه عملیـاتی پلـیس و قابل کنترل نبودن کلیه وسایل نقلیه به صورت دستی و همچنین تردد این ناوگـان در ساعـات خاص بویژه شـب، مشــکل بـه قـوت خود باقی است. از طرفی پایین بودن نسـبی میزان جریمه حمل بار بدون بارنامه در مقـایسه با سایر تخلفات حادثه سـاز راننـدگی و همچنین در مقایسه با میزان کمیسیون پرداختی به شرکتهای حمل و نقل در قبال صدور بارنامه، بـی میلـی برخـی راننـدگان را جهت اخذ بارنامه به همراه دارد. در سال 94 نیز در راستای اجرای قانون هدفمندی، اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمـایش به صورت عملیاتی در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قرار گرفـت که بر اساس این طرح، میزان تخصیص سهمیه سوخت ناوگان بر اساس پیمایش و طبق اسناد جابجائی کالا و مسافر صورت مـی- گیرد که این موضوع نیز تا حدودی میتواند در افزایش میل و رغبت رانندگان به اخذ بارنامه تاثیر گذر باشـد (سـازمان راهـداری, تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش ناوگان, 1393)به هر حال انتظار میرود با توجه اهمیت موضوع و اینکـه سـهم قابـل توجهی از عوارض جابجایی کالا در کشور در توسعه و نگهداری زیرساخت هـای حمـل و نقـل کشـور هزینـه مـیشـود روشهـای سستمی و هوشمند در حل موضوع بکارگرفته شود. امروزه نیز با توجه به توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS  در شـبکه جادهای کشور، بکارگیری و استفاده از این سیستمها میتواند راهکار مناسب و اساسی در کنترل و کاهش حمل بـار بـدون بارنامـه در بخش حمل و نقل جادهای کالا در کشور باشد. در این تحقیق هدف ارائه الگوریتمی مناسب جهت شناسـایی و کنتـرل وسـایل نقلیه بدون بارنامه می باشد که در آن با استفاده از خروجی سیستم توزین در حال حرکت، سامانه پلاک خوانی

2) کارهای انجام شده بارنامه

بارنامه، طبق تعریف برگ بهاداری است کاشف حقوق مالکیت که مشخصات بار، وسیله نقلیه، راننده و … در آن نوشته می شود و در واقع سندی است که برای جابجایی کالا از یک مبدا به یک مقصد توسط شرکت حمل و نقل صادر میگردد و مطابق با ماده 2 قانون الزام موسسات و شرکتهای حمل و نقل به استفاده از بارنامه و صورت وضعیت مسافری مصوب 1368، جابجـایی کالا در سطح شبکه جادهـای کشـور مستلـزم اخذ بارنـامه می باشد (سازمان راهداری, قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی کالا و مسافر   1387 .(بر اساس شواهد، بارنامه برای اولین بار در زمان روم باستان به عنوان گواهی رسید محموله از کشتی مورد استفاده قرار گرفت که پس از آن با توسعه بازرگانی وتجارت، (که منجر به نوآوری های مالی از قبیل حواله و بیمه نامه شده است) نیاز به یک سند حمل که خود همانند کالا داد و ستد و مبادله می شود ایجاد کرد که در حال حاضر به صورت بارنامه که به شکلهای مختلف مشاهده میشود مورد استفاده قرار میگیرد و در واقع بارنامه به معنای عام در سطوح بین المللی برای انواع مدهای حمل و نقلی و برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار میگیرد که از مهمترین آن میتوان به سند و گواهی وصول محموله، نمونه-ای از قرارداد حمل و حق مالکیت اشاره کرد (1914, clay (در ایران بارنامه به عنوان یک اوراق بهادار که از طرف شرکت حمل و نقل صادر و مشخصات کالا و نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا و میزان کرایه و مشخصات تعداد و وزن کالا و مشخصات وسیله نقلیه و راننده در آن قید میگردد و در واقع به عنوان یک قرارداد حمل بین شرکت حمل و نقل و صاحب کالا محسوب میشود و بر اساس آن قوانین مربوطه مسئولیت شرکت حمل و نقل و راننده در حمل کالا تعیین میشود. در ایران بارنامه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت عوارض دولتی(3 درصد بارنامه) و همچنین تعیین میزان درآمد و عملکرد شرکتهای حمل و نقل کالا از طرف اداره امور مالیاتی محسوب میشود که با توجه به این موارد صدور بارنامه و کنترل حمل بار بدون بارنامه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد (سازمان راهداری, قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی کالا و مسافر, 1387) در حال حاضر بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و بر اساس نتایج آمارگیری مبدا-مقصد اردبیهشت سال 94، به طور متوسط 30 درصد از تردد وسایل نقلیه سنگین حامل بار، بدون بارنامه در سطح شبکه جادهای کشور تردد میکنند که سهم قابل توجهی می باشد که از مهمترین دلایل بی میلی برخی رانندگان و یا صاحبان کالا به اخذ بارنامه، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فعالیت برخی رانندگان بخش کالا به صورت تک واحدی و خارج از سیستم شرکت حمل و نقل
  • عدم تمایل رانندگان به پرداخت کمیسیون به شرکت های حمل و نقل
  • عدم آگاهی برخی صاحبان کالا به امور حمل و نقل و الزام به اخذ بارنامه جهت جابجایی کالا
  • عدم تمایل به اخذ بارنامه توسط برخی صاحبان کالا به منظور عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزود
  • متناسب نبودن جریمه حمل بار بدون بارنامه با میزان کمیسیون دریافتی شرکت های حمل و نقل در قبال صدور بارنامه

موضوع حمل بار بدون بارنامه در ردیف جدول تخلفات رانندگی قرار دارد (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389)که بر این اساس پلیس راه معمولا ضمن اعمال قانون و برخورد با رانندگان خاطی، موضوع تخلف راننده را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 11 که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تشکیل میشود معرفی میکند و سازمان بر اساس دستورالعمل های ای موجود موضوع را بررسی و نسبت به صدور رای متناسب با تخلف اقدام نمی نماید.

یکی دیگر از اقداماتی که در این راستا توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در سال 94 در دستور کار قرار گرفت اجرای عملیاتی طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش و طبق اسناد جابجائی کالا و مسافر میباشد که این موضوع نیز تا حدودی میتواند در کنترل موضوع و افزایش میل و رغبت برخی رانندگان به اخذ بارنامه تاثیر گذار باشد. ولی با این وجود این اقدامات در مقایسه با حجم حمل بارهای بدون بارنامه که سالانه بیش از 11 میلیون سفر باری میباشد(به طور متوسط 31 سفر باری بدون بارنامه به ازای هر وسیله در سال) بسیار ناچیز میباشد و بیانگر نیاز به اقدام اساسی و زیرساختی مناسب جهت کنترل موضوع میباشد و انتظار میرود استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند ITS در این حوزه میتواند به عنوان یک راهکار اساسی و مناسب بکار گرفته شود. البته بر اساس جستجوهای صورت گرفته موضوع حمل بار بدون بارنامه در سایر کشورها موجودیت ندارد و سوابقی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته باشد یافت نشد. همچنین بر اساس طبقه بندی پیارک که برای فنآوریهای ITS ارائه شده است بسته خدماتی با موضوع کنترل حمل بار بدون بارنامه ارائه نشده است که بتوان از آن سیستم در شبکه جاده- ای کشور بهره جست (اقبالیان و همکاران, 1386) و در واقع بکارگیری ITS در این زمینه نیازمند نوآوری و یا ترکیب سیستم های مختلف جهت نیل به هدف مورد نظر می باشد که در این تحقیق روشی جهت کنترل حمل بار بدون بارنامه مبتنی بر بکارگیری سیستم های توزین در حال حرکت و بهرهمندی از ارتباط بین بانک اطلاعاتی سامانه کارت هوشمند و سامانه صدور بارنامه برخط ارائه میشود که در ادامه در بخش روش تحقیق به روش کار و بررسی برخی محدودیتهای پیشنهاد ارائه شده می پردازد.

3) روش تحقیق

همان طور که قبلا اشاره شد هدف این تحقیق ارائه روشی مناسب و عملیاتی جهت کنترل حمل بار بدون بارنامه در شبکه جادهای کشور می باشد که این موضوع نیازمند اخذ اطلاعات در دو بخش کلی می باشد:

یکی تشخیص وسیله نقلیه حامل بار از وسیله نقلیه خالی و دوم اینکه آیا وسیله نقلیه حامل بار دارای بارنامه می باشد یا خیر؟. استفاده از روش تشخیص ابعاد وسیله نقلیه و توزین وسیله نقلیه میتواند در تشخیص پر و خالی بودن وسایل نقلیه بکار گرفته شود که روش اول به دلیل محدودیت ها و عدم بکارگیری ان در کشور قابل استفاده در این روش نمیباشد و لی استفاده از روش توزین در حال حرکت(WIM )یکی از بهترین روشها جهت تشخیص پر و یا خالی بودن وسیله نقلیه می باشد که در حال حاضر در کشور در حال بکارگیری و توسعه این سیستم در سطح شبکه جادهای کشور میباشد و میتواند به عنوان روشی موثر در تشخیص وسایل نقلیه پر مورد بهرهبرداری قرار بگیرد. بخش دوم اطلاعات مربوط به تشخیص صدور بارنامه برای وسیله نقلیه مورد نظر میباشد که در این خصوص استفاده از بانک اطلاعاتی سامانه صدور بارنامه برخط می تواند مورد بهرهبرداری قرار بگیرد و در واقع در این روش بعد از تشخیص پر بودن وسیله نقلیه و تشخیص پلاک وسیله نقلیه با استفاده از نرم افزار های پلاک خوانی، اطلاعات عملکردی وسیله نقلیه شامل تمام اطلاعات مربوط به تاریخ و ساعت، مبدا و مقصد آخرین بارنامه صادر شده برای وسیله نقلیه مورد نظر می باشد از سامانه صدور بارنامه برخط اخذ میگردد و بر اساس سامانه مسافت یاب مسیرهای احتمالی حرکت وسیله نقلیه از مبدا و مقصد شناسایی می شود، سپس بر اساس الگوریتم تهیه شده و تطبیق اطلاعات موجود تردد وسیله نقلیه با بارنامه و یا بدون بارنامه تشخیص داده میشود که نحوه اجرای کار به صورت شماتیک و الگوریتم عملیاتی طرح در شکل زیر نمایش داده شده است. الگوریتم ارائه شده دارای دو بخش شرطی(لوزی شکل) میباشد که بخش اول مربوط به تشخیص حامل بار بودن وسیله نقلیه و بخش دوم مربوط به تعیین مطابقت مشخصات زمانی و مکانی آخرین بارنامه صادر شده با وضعیت موجود می باشد که در ادامه بیشتر در خصوص هر دو بخش شرطی الگوریتم و روال انجام کار و محدودیت ها می پردازد.

سیستم توزین در حال حرکت

سیستم توزین درحال حرکت

 

تجهیز ماشین آلات به سیستم توزین
توزین
باسکول
load cell
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

سایر لینکها

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل