شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر


تبدیل تنش به کرنش 2
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
0 نظر
912 بازدید

در ادامه مطلب قبل با عنوان تبدیل کرنش به تنش 

کرنش سنج در حالتی که اعمال همزان متغییرهای مختلف مانند نیروی محوری و خمش یا پیچش و خمش و مانند در راستای تنش های اصلی می بایست مجهول در نظر گرفته شود

تنشهای نرمال اصلی sو sمربوط به حالت تنش دو محوره به کمک قانون هوک بط داده شده ،

کرنش های اصلی اندازه گیری شده e1وe2 مدل الاستیستیه ماده (E) ضریب پواسون ماده محاسبه می شود.

کرنش سنج

کرنش

فرض می شود که تنش s3 در راستای اصلی £ (عمود بر سطح) برابرصفر است.

به منظور ساده سازی نصب، استفاده از کرنش سنج های X-Rosehe در اندازه گیری های مربوط به حالت تنش دو محوره با زاستای تنش های اصلی بسیار مناسب می باشد.

محور دو شبکه اندازه گیری کرنش سنج می بایست در راستای تنش های نرمال اصلی (کرنش های اصلی) قرار گیرند.

برای اجسام با اشکال پیچیده و اعمال حالت مختلف بارگذاری (محوری، خمشی، پیچشی) یا برای نقاط با وضعیت نا همگان قطعه (مثلا محل های تغییر سطح مقطع)

پیش بینی راستاهای تنش های اصلی اکمان پذیر نیست ، در حالاتی که در راستای تنش های اصلی مشخص نیست، آنالیز تنش می بایست بر مطابق اونس های که در ادامه بدان اشاره می شود انجام گیرد.

تحلیل حالت تنش دو محوره با راستاهای تنش اصلی نامعلوم

اساس تحلیل تجربی تنش به کمک کرنش سنج ها بر اندازه گیری کرنش بر روی سطح جسم قرار دارد.

با استفاده از کرنش های اندازه گیری شده و خواص مکانیکی ماده (مدول الاستیستیه و ضریب پوسیون) مقادیر و راستای تنش های مکانیکی تعیین می شود.

این محاسبات بر اساس قانون هوک که در محدوده تغییر شکل های الاستیک مواد با رفتار خطی معتبر می باشد انجام می گیرد

در تحلیل تجربی تنش از کرنش سنج های به اصطلاح رزت 3 جهته استفاده می شود.

این کرنش سنج ها در دو ورژن 0145190 و 01601120 تولید می شوند.

هر دو نوع از یک سابقه تاریخی برخور دارند، اینکه از کدام ورژن استفاده شودبه انتخاب کاربربستگی دارد.

شاخه ها کرنش سنج های رزت با حروف c,b,a  نامگذاری می شوند، بنابر این یک کرنش سنج رزت یه کرنش 3£ و2£ و1£ را به دست می دهد.

اندازه گیری با کرنش سنج های رزت 90/45/0

محاسبات تنش های نرمال ss2 با کمک روابط زیر انجام می شود:

فرمول استرین گیج

اندازه گیری با کرنش سنج های 120/60/0

برای این نوع کرنش سنج تنش های اصلی از روابط زیر بدست می آیند:

 

فرمو.ل کرنش سنج

راستاهای اصلی راتاهایی هستند  که کرنش های اصلی s2,s1 که مقدار آنها به کمک روابط فوق به دست می آیند.

در آن راستاها اتفاق افتند و با راستای کرنش های اصلی £1و£2 یکسان می باشند این راستاها را می توان به کمک روابط هندسی و مقادیر کرنش اندازه گیری شده a£وb£وc£ از یک کرنش سنج رزت محاسبه نمود.

بخش اول این مقاله را میتوانید در از اینجا مطالعه نمایید.

فروش کرنش سنج
فروش استرین گیج
loadcell
رفتارنگاری سازه
پایش سلامت سازه
تحلیل کرنش
لودسل
تنش و کرنش
کارت داده برداری
strain gauge
کرنش سنج
استرین گیج
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

سایر لینکها

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل