شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر


تبدیل کرنش به تنش
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
0 نظر
1079 بازدید

تبدیل کرنش به تنش

محاسبه تنش با استفاده از اندازه گیری کرنش

تا زمانی که تغییر شکل های ماده در محدوده الاستک باشد، روابط محاسبه تنش از کرنش های اندازه گیری شده بر قانون هوک (Hook's Low)استوار هستند

ساده ترین فرم این قانون رابطه s=e.E می باشد که در این رابطه s تنش ،  eکرنش و E مدول ال ستیسیتم یا مدول یانگ (young's modulus ) می باشد

این فرم از قانون هدف فقط در حالت تنش تک جهته کاربرد دارد.

تنش دو محوره یا چند محوره 

 تنش دو محوره یا چند محوره مستلزم استفاده از روابط باترم های اضافه تر می باشد ، در روند اندازه گیری تنش بر روی سازه های اگر راستای تنش اصلی یا تنش غالب معلوم باشد

استفاده از کرنش های تک جهته کاملا جوابگوی کار اندازه گیری خواهد بود.

اما اگر جهت تنش اصلی معلوم نباشد می بایست با نصب کرنش سنج های دوجهته یا سه جهته کرنش را در جهات بیشتری از سازه اندازه گیری نمود.

نکته:

در اندازه گیری کرنش تنها می توان اختلاف میان دو حالت اولیه و حالت ثانویه را تعیین و مورد بحث قرار داد، حالت اولیه می توانند شرایط بدون بار باشد

که در برخی موارد همین حالت بدون بار تحت بارگذاری قابل توجهی چون وزن خود سازه (دریل ها) باشد

تنش های ماندگار یا ناشی از بارگزاری اولیه را به کمک روش های Hole drillirg می توان اندازه گیری کرد.

در آنالیز تجربی تنش حالت تنش تک محوره بیشتر به حالت خاص و نادر می ماند تا حالات واقعی حالت تنش دو محوره حالت غالب در این مبحث می باشد

و محاسبات مربوط نباید به کمک روابط ساده مربوط به حالت تنش تک محوره انجام گیرد

تنش و کرنش

چون این کار ممکن است به وقوع خطاهای بزرگ گردد (ظهور خطاهای بزرگ گردد) برای حالت تنش صفحه ای تنش های اصلی نرمال s1 و s2 در دو راستای عمود بر هم 1و2 رخ می دهند

که به راستای 1و2 راستای تنش های اصلی می گویند اگر راستای تنش های اصلی و مقادیر تنش های اصلی بر روی نمونه ای مشخص باشد وضعیت تنش دو محوری به صورت کاملا مشخص تعیین می شود.

در مواردی چون مخازن استوانه ای تحت فشار داخلی، محورهای تحت بارگذاری پیچش خالص و نواحی دور از لبه در صفحات تحت خمش راستای تنش های اصلی معلوم است.

ادامه مطالب در مقاله دیگر ارائه می گردد

 

کرنش سنجی
loadcell
رفتارنگاری سازه
اندازه گیری تنش و کرنش
تحلیل کرنش
تحلیل تنش
تنش و کرنش
کرنش سنج
استرین گیج
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

سایر لینکها

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل